PERMANENT EXHIBITION

“ЦЭРДИЙН ГАЛАВЫН ГАЙХАМШИГ” ТАНХИМ
The exhibition presents the paleontological finds of T.Bataar and the Cretaceous with a unique 3D solution.

“ДУНД ТӨРМӨЛИЙН ЭРИН” ТАНХИМ
This era is sometimes called the dinosaur era. This hall shows the ancient dinosaurs that lived in the three Mesozoic eras and their species.

“ЭРТ ТӨРМӨЛИЙН ЭРИН” ТАНХИМ
Эрт төрмөлийн эрин үзмэр үзүүллэгийн танхимд Монгол орны өргөн уудам нутагт эртний амьтан, ургамлын үүсэл, тэдгээрийн түүхэн хөгжлийн ор мөр чулуужин үлдсэн үзмэрүүдийг 324 м2 талбайд дэглэсэн.

“БАЙГАЛИЙН” ТАНХИМ
Байгалийн түүхийн музей нь Байгалийн танхимыг 2020 оны 1 сард ашиглалтад оруулсан. Байгалийн үзмэр үзүүллэгийн танхимд хөхтөн амьтан, шувуу, геологи, ургамал, шавжийн үзмэрүүдийн дээжийг  324 м2 талбайд дэглэсэн. Байгалийн танхимд 37 зүйлийн өндөр уул, уулын тайга, уулын ойт хээрийн бүслүүр, хуурай хээр, цөлөрхөг хээрийн бүсэд амьдардаг амьтдыг байгалийн бүс бүслүүрээр нь хуваан дэглэсэн. Мөн энэхүү танхимаас шувууны сан хөмрөгийн 11 баг 29 овогт багтах шувууд, шавжийн цуглуулга, ургамлын хатаадас /гирбар/ болон геологийн сан хөмрөгийн хосгүй үнэт зэрэглэлд хамаарах солир, ногоон хаш болон бусад эрдсүүдийг үзэх боломжтой.